Nuk
მოიძებნა 30 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
დიდროფი დიდროფი

0.05% 10 მლ ცხვირის წვეთები

დიდროფი დიდროფი

0.05% 15 მლ ცხვირის აეროზოლი

ნეოზოლინი

0.05% ცხვირის წვეთები 10მლ ფლაკონი #1, 0.1% ცხვირის წვეთები 10მლ ფლაკონი #1, 0.1% ცხვირის აეროზოლი 15მლ ფლაკონი #1,0.05% ცხვირის აეროზოლი 15მლ ფლაკონი #1

ნაზივინი წვეთები

0.01% 5მლ ნაზალური წვეთები 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის მინის ფლაკონში სახურავი-პიპეტით

ნაზივინი ნაზალური სპრეი

0.05% 10მლ ნაზალური სპრეი მოზრდილთათვის და 6 წელზე ზევით ასაკის ბავშვებისთვის პოლიეთილენის ფლაკონში გამფრქვევი მოწყობილობით

ქსიმელინი 0.5 მგ/მლ ცხვირის წვეთები ქსიმელინი 0.5 მგ/მლ ცხვირის წვეთები

0.5მგ/მლ ცხვირის წვეთები 10მლ ფლაკონი # 1

ქსიმელინი 1მგ/მლ ცხვირის წვეთები ქსიმელინი 1მგ/მლ ცხვირის წვეთები

1მგ/მლ ცხვირის წვეთები 10მლ ფლაკონი # 1

გალაზოლინი გალაზოლინი

0.5მგ/1 მლ ცხვირის წვეთები 10 მლ (ბავშვებისათვის) ფლაკონში, 1მგ/1 მლ ცხვირის წვეთები 10 მლ ფლაკონში

სანორინი სანორინი

0.1% ემულსია 10მლ ფლაკონში

სანორინი 0.1% სანორინი 0.1%

0.1% აეროზოლი 10მლ ფლაკონში

სნუპი სნუპი

45მკგ/დოზა (150 დოზა) 15მლ ნაზალური დოზირებული სპრეი, ხსნარი 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისათვის პოლიეთილენის ფლაკონი №1

ოპერილი ოპერილი

0.05% 10მლ ხსნარი. ნაზალური წვეთები მოზრდილთათვის და 7 წლის ზევით ასაკის ბავშვებისთვის საწვეთურიანი ფლაკონი №1

ოპერილი ოპერილი

0.05% 10მლ ხსნარი. ნაზალური სპრეი მოზრდილთათვის და 7 წლის ზევით ასაკის ბავშვებისთვის ფლაკონი №1 გამფრქვევი მოწყობილობით

ოპერილი P ოპერილი P

0.025% 10მლ ხსნარი. ნაზალური წვეთები 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საწვეთურიანი ფლაკონი №1

ოპერილი P ოპერილი P

0.025% 10მლ ხსნარი. ნაზალური სპრეი 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ფლაკონი №1 გამფრქვევი მოწყობილობით

პარტნიორი კომპანიები