Nuk
მოიძებნა 13 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ფლიქსოტიდი ფლიქსოტიდი

დოზირებული აეროზოლი ინჰალაციისათვის 50 მკგ/1 დოზა 120 დოზა

სერეტიდი დისკუსი სერეტიდი დისკუსი

ფხვნილი ინჰალაციისათვის 50 მკგ+100 მკგ/1 დოზა: ინჰალატორი დისკუსი 60 დოზა

ფლიქსოტიდი ფლიქსოტიდი

125მკგ/დოზაში 60 დოზა საინჰალაციო აეროზოლი ბალონი №1

სერეტიდი დისკუსი სერეტიდი დისკუსი

ფხვნილი ინჰალაციისათვის 50 მკგ+500 მკგ/1 დოზა: ინჰალატორი დისკუსი 60 დოზა

სერეტიდი დისკუსი სერეტიდი დისკუსი

ფხვნილი ინჰალაციისათვის 50 მკგ+250 მკგ/1 დოზა: ინჰალატორი დისკუსი 60 დოზა

ფიქსფლოუ ფიქსფლოუ

50მკგ/100მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 ინჰალატორთან ერთად

ფიქსფლოუ ფიქსფლოუ

50მკგ/250მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 ინჰალატორთან ერთად

ფიქსფლოუ ფიქსფლოუ

50მკგ/500მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 ინჰალატორთან ერთად

ეარფლუსალი ფორსპირო ეარფლუსალი ფორსპირო

50მკგ+250მკგ/დოზა 60 დოზა დოზირებული საინჰალაციო ფხვნილი ბლისტერში საინჰალაციო მოწყობილობა №1

ეარფლუსალი ფორსპირო ეარფლუსალი ფორსპირო

50მკგ+500 მკგ/დოზა 60 დოზა დოზირებული საინჰალაციო ფხვნილი ბლისტერში საინჰალაციო მოწყობილობა N1

პეფსალი პეფსალი

(25მკგ + 50მკგ)/დოზა 120 დოზა დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი მეტალის ინჰალატორში N1

პეფსალი პეფსალი

(25მკგ + 125მკგ)/დოზა 120 დოზა დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი მეტალის ინჰალატორში N1

პეფსალი პეფსალი

(25მკგ + 250მკგ)/დოზა 120 დოზა დოზირებული საინჰალაციო აეროზოლი მეტალის ინჰალატორში N1

პარტნიორი კომპანიები