Nuk
მოიძებნა 60 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
როქსიტასი ავერსი როქსიტასი ავერსი

150გ ტაბლეტი #10

ტოპტი ტოპტი

200მგ/5მლ 15მლ სუსპენზია

ტოპტი ტოპტი

250მგ კაფსულა #10

ტოპტი ტოპტი

500მგ ტაბლეტი #10

ვილპრაფენ სოლუტაბი ვილპრაფენ სოლუტაბი

1000მგ დისპერგირებადი ტაბლეტი №10

ვილპრაფენი® ვილპრაფენი®

500მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №10

აზითრომიცინი ნეო

500მგ კაფსულა #10

ერითრომიცინი

250მგ ტაბლეტი #20

ლეკოკლარი ლეკოკლარი

500მგ გახანგრძლივებული მოქმედების ტაბლეტი #7; #14

ერითრომიცინი ერითრომიცინი

200მგ ტაბლეტი №16

მერისტატი-სანოველი 125 მერისტატი-სანოველი 125

125მგ/5მლ 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი გრანულები ფლაკონი №1

მერისტატი მრ სანოველი მერისტატი მრ სანოველი

500მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების შემოგარსული ტაბლეტი #7 და #14

მერისტატი-სანოველი 250 მერისტატი-სანოველი 250

250 მგ შემოგარსული ტაბლეტი #10 და #14

მერისტატი-სანოველი 500 მერისტატი-სანოველი 500

500მგ შემოგარსული ტაბლეტი #5 და #14

ზიტრომედი

ტაბლეტი #3

პარტნიორი კომპანიები