სპეციალიზაცია:ქირურგიული ოტო-რინო-ლარინგოლოგია, აუდიოლოგია