მოიძებნა 104 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მეგაპლატინი მეგაპლატინი

150მგ/15მლ 15მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონში

პატაქსელი პატაქსელი

100მგ/16.7მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 30მგ/5მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

5-ფლუოროურაცილი - ებევე 5-ფლუოროურაცილი - ებევე

1000მგ/20მლ 20 მლ კონცენტრატი ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

ალექსანი ალექსანი

100მგ/5მლ (20მგ/მლ) 5მლ ი.ვ. კანქვეშ შესაყვანი და ინტრათეკალური საინექციო ხსნარი ფლაკონში

კაპეციტაბინ სანდოზი კაპეციტაბინ სანდოზი

500მგ ტაბლეტი №30;№60

კარბოპლატინი ებევე კარბოპლატინი ებევე

450მგ/45მლ 45მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონი №1

ცისპლატინი ებევე ცისპლატინი ებევე

10მგ/20მლ 20მლ კონცენტრული ხსნარი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად მინის ფლაკონში

დოცეტაქსელი ებევე დოცეტაქსელი ებევე

20მგ/2მლ 2მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

დოქსორუბიცინი ებევე დოქსორუბიცინი ებევე

50მგ/25მლ 25მლ კონცენტრატი ი.ვ. ი.ა. და ინტრავეზიკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

ეპირუბიცინ ებევე ეპირუბიცინ ებევე

100მგ/50მლ (2მგ/მლ) 50მლ ი.ვ. და ღრუებში შესაყვანი საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონი N1

ეტოპოზიდი ებევე ეტოპოზიდი ებევე

50მგ/2.5მლ 2.5მლ ი.ვ. კონცენტრული საინფუზიო ხსნარი ფლაკონში

გემციტაბინი ებევე გემციტაბინი ებევე

2000 მგ/50მლ 50მლ კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

ლეტროზოლი სანდოზი ლეტროზოლი სანდოზი

2.5მგ ტაბლეტი №30

მეტოტრექსატი ებევე მეტოტრექსატი ებევე

10მგ/მლ 1 მლ საინიექციო ხსნარი ფლაკონში 50მგ/5მლ 5 მლ საინიექციო ხსნარი ფლაკონში

მეტოტრექსატი ებევე მეტოტრექსატი ებევე

10მგ ტაბლეტი #50

პარტნიორი კომპანიები