სოფო კოკოლიშვილი

  • სპეციალობა: ფსიქოთერაპია
  • სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი (გუგა სიხარულიძის კლინიკა)

2008 წლიდან დღემდე  მიღებული თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე ახორციელებს  კლიენტის/ბენეფიციარის საჭიროებებისა და რისკების შეფასებას, შეფასების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადებას  მულტიდისციპლინარული გუნდისთვის. საჭიროებიდან გამომდინარე ინდივიდუალურ და ჯგუფურ არტთერაპიულ მუშაობას.  დღეისათვის აქვს თეორიული ცოდნისა და მულტიდისციპლინარულ გუნდში პრაქტიკული მუშაობის ცხრაწლიანი გამოცდილება: 

1. ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებთან (2008 წლიდან დღემდე)

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან (2010-2012წწ)

3. ომის შედეგად დაზარალებულ პირებთან (2008წ)

4. ადრეული განვითარების  (ასაკის) ბავშვებთან (2009წ-დღემდე)

5. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან და მათ მშობლებთან (2013წ-დღემდე)

აქტიურად ახორციელებს  ბავშვის, მოზარდის და ზრდასრულის ფსიქოდიაგნოსტიკურ შეფასებას. ინდივიდუალურ შეფასებაზე დაყრდნობით ადგენს  ინდივიდუალურ სარეაბილიტაციო გეგმას და ახდენს  მუშაობის წარმართვას ბენეფიციარისათვის ახალი, საინტერესო, წარმატებული, რესურსული, კორექციული/თერაპიული თვალსაზრისით. 

აქტიურად არის ჩართული პროფესიული განვითარების ტრენინგ-პროგრამებში, რაც აძლევს შესაძლებლობას მივიღოს  პირადი შთაბეჭდილებები და გამოცდილება წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის. 

 

ტრენინგები:

2017 წელი - არტთერაპიის ერთწლიანი სასწავლო კურსი -ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი

2016 წელი - არტთერაპიის საბაზისო კურსი -  ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი

2014 წელი - პათოფსიქოლოგია და ფსიქოდიაგნოსტიკა, ლუშერისა და ლირის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები - ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი ,,პერსონა’’

2013 წელი - არტთერაპია - თინათინ აფხაიძის ფსიქოლოგიური ცენტრი

2012 წელი - არტთერაპია - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,კამარა’’, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა  - GIP (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში)

2011 წელი - მულტიდისციპლინარული გუნდი და შემთხვევის მართვა, აგრესიის მართვა - GIP (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში)

2011 წელი - DBT – შესავალი დიალექტიკურ - ბიჰევიორალურ თერაპიაში - GSRT (წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი ) 

2010 წელი - ფსიქიკური დაავადებების მქონე პირების უფლებები და თავისუფლება - ქ. თბილისის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

2009 წელი - ემოციის მართვა - დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი

2007 წელი - არტთერაპია, გეშტალდთერაპია - ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია

 

 

Based on the theoretical knowledge and practical experiences which she has been able to gather since 2008 until today, she can evaluate the client/beneficiary’s needs and risks. Based on the assessment she can make recommendations for a multidisciplinary team. She can also do an individual and group Art therapeutical work due to the individual’s needs. Today she has a nine year experience in theoretical knowledge and in practical work with a multidisciplinary team:

1. People with mental health problems (2008 - present)

2. With juvenile convicts (2010 - 2012)

3. With people affected by the war (2008)

4. Early development (with children) (2009 - present)

5. With disabled children and their parents (2013 - present)

She actively engages in psycho-diagnostic evaluation of children, adolescents, and adults. Based on an individual assessment she creates an individual rehabilitation plan which is interesting, successful and correctional for a beneficiary’s needs. She is actively involved in professional development training programs, which give her personal impressions and experience for her successful professional activities.

 

Education/Qualification: Psychologist (Bachelor) 

Trainings 

2017: One-year training course in Art therapy, House of Psycho-Correction and Psycho-Diagnostic Dendroni 

2016: Basic course in Art therapy, House of Psycho-Correction and Psycho-Diagnostic Dendroni 

2014: Pathopsychology and Psychodiagnostics, Luescher  and Leary Practical Skills, Psychological Assistance Center „Persona"

2013: Art therapy, Psychological Center of Tinatin Apkhaidze 

2012: Art therapy, Psycho-Social Rehabilitation Center „Kamara“ 

2012: Mental Health, Global Initiative on Psychiatry (GIP) 

2011: Multidisciplinary team and accident management, aggression management, Global Initiative on Psychiatry (GIP) 

2011: Introduction in Dialectical behavior therapy (DBT), Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims (GCRT) 

2010: Rights and Freedom of Persons with Mental Illness, Tbilisi Psycho-Neurological Dispensary 

2009: Emotion Management, D. Uznadze Psychological Institute 

2007: Art therapy, Gestalt therapy, Association of Psychologists and Psychotherapists