ფსიქოთერაპევტი
დამატებითი მონაცემები
პიროვნული და საქმიანობის ამსახველი ძირითადი მონაცემები:
ფსიქოთერაპიული მეთოდები:
ტრანსფერენსზე ფოკუსირებილი ფსიქოთერაპია - მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობის/პიროვნული აშლილობის მქონე ადამიანებისთვის
კოგნიტურ -ბიჰევიორისტული/პოზიტივისტური მოდელი