ნანა მამულაშვილი

  • სპეციალობა: ფსიქოთერაპია
  • სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი (გუგა სიხარულიძის კლინიკა)

1986 წლიდან ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის და პათოფსიქოლოგიის ლაბორატორიაში თეორიული და პრაქტიკული საკვალიფიკაცო კურსის შემდეგ ეწევა, ფსიქოთერაპიულ საქმიანობას. ამავე პერიოდიდან მუშაობს ფსიქოდიაგნოსტიკის და პათო ფსიქოლოგიის მიმართულებით. 1989 წლიდან პოსტტრავმულ აშლილობებთან აქტიური მუშაობს (9 აპრილს მოწამლულთა ცენტრი- ფსიქოთერაპევტი). 1990 წლიდან არის საქართველოში პირველი სექსოლოგიური ცენტრის "ლიგა"  დამფუძნებელი და ფსიქოთერაპევტი, სადაც მუშაობდა ფსიქოლოგიური პრობლემებით გამოწვეული სექსუალური პრობლემების მიმართულებით. 2008 წლიდან არის პირველი კერძო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ფსიქოლოგ/ფსიქოთერაპევტი. 2014 წლიდან თავდაცვის სამინისტროში ფსიქოლოგიური შერჩევისა და მონიტორინგის დეპარტამენტში ხელმძღვანელობდა ფსიქოლოგიური შეფასებისა და რეაბილიტაციის მიმართულებას, აქტიურად მონაწილეობდა სუიციდის პრევენციის პროექტში. 2017 წლიდან სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში ხელმძღვანელობს ფსიქოთერაპიის მიმართულებას. პირველად სააქართველოში  ჰოლანდიელი სპეციალისტების დახმარებით 2 გაიარა ტრეინინგი EMDR (თვალის დესენსიტივიზაციისა და რეპროცესირების მეთოდი), რომელსაც აქტიურად იყენებდა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობების დროს და სხვადასხვა შიშების (ფობიების) დროს პირველად საქართველოში ამერიკელი სპეციალისტების დახმარებით გაიარა ტრეინინგი PET - გახანგრძლივებული ექსპოზიციის თერაპია, რომელიც განსაკუთრებით ეფექტურია სტრესთან დაკავშირებული დარღვევების ასევე ფობიების (შიშების) დროს.

 

სამუშაო გამოცდილება

• 2017 წ. -სტრესის მართვის და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი–  ფსიქოლოგი/ფსიქოთერაპევტი/ფსიქოთერაპიული მიმართულების ხელმძღვანელი

• 1990 -  სექსოლოგიური ცენტრი „ ლიგა“ - დამფუძნებელი / ფსიქოლოგი / ფსიქოთერაპევტი  / ფსიქოსექსოლოგი.

• 2014 – 2017წწ. – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ფსიქოლოგიური შერჩევისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი - ფსიქოლოგიური მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი/ფსიქოლოგი/ფსიქოთერაპევტი.

• 2008-2014წ. – ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი „ მენტალვიტა“ - ფსიქოლოგი/ფსიქოთერაპევტი.

• 1989-1996 წწ. – 9 აპრილს მოწამლულთა დისპანსერი - კონსულტანტი / ფსიქოლოგი / ფსიქოთერაპევტი.

• 1986-1996 წწ. - მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი - ფსიქოლოგი / ფსიქოთერაპევტი / უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი პათოფსიქოლოგიის ლაბორატორია- ფსიქოდიაგნოსტიკა.

• 1983-1986 წწ. - საქართველოს დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ- თანამშრომელი.

ტრეინინგები:

• 2015 -  ფსიქოლოგიური ტრავმის მკურნალობა თვალის მოძრაობით დესენსიბილიზაცია და დამუშავება EMDR (თვალის დესენსიტივიზაციისა და რეპროცესირების მეთოდი)

• 2015 - PET- გახანგრძლივებული ექსპოზიციის თერაპია

• 2016 - სუიციდის რისკის შეფასება და მართვა, საჰაერო ძალების სუიციდის პროგრამა,

• მდგრადობა და პრევენცია, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, ფსიქიკური ტექნიკოსების ტრენირება

• 2015 - საბრძოლო და ოპერაციული სტრესი, ფსიქიკური მდგრადობა

• 2015 - პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული მოკლევადიანი თერაპია.

• CBT _ კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია.

 

 

After finishing the theoretical and practical qualification course at psychology faculty and patho-psychology laboratory in 1986 Nana has been involved in psychotherapy. At the same time, she started working in the field of psych diagnosis and pathological psychology. Since 1989 Nana has been actively involved in treating post-traumatic stress disorder (a psychotherapist in 9th April victims’ organization).

Since 1990 she has been a founder of the first sexology center in Georgia -“Liga”, where she has treated sexual problems caused by psychological issues. Since 2008 Nana has been a psychologist/psychotherapist in a private mental health center. 

In 2014 she became the head of psychological selection and monitoring division in the Ministry of Defence. She also actively participated in the suicide prevention project.

Since 2017 Nana has headed the psychotherapy direction in Stress Management and Mental Health Center.

She participated in 2 training courses for EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), which was conducted by Dutch specialists for the first time in Georgia. Nana included this method in treating PTSD and different kinds of phobias.

With the help of American specialists, she learned PET (Prolonged Exposure Therapy), which is particularly effective for treating stress-related disorders, as well as phobias.

Work experience:

• 2017 –Stress Management and Mental Health Center- psychologist/psychotherapist/psychotherapeutic direction leader

• 1990 – Sexology center “Liga” - founder/psychologist/psychotherapist/psycho-sexologist

• 2014 – 2017 – Ministry of Defence of Georgia, Psychological Selection and Monitoring department – supervisor of the Psychological Monitoring Division

• 2008 – 2014 – Mental Health Center „Mentalvita” – psychologist/psychotherapist.

• 1989-1996 – outpatient Treatment Center for the 9th of April poison victims – consultant/psychologist/psychotherapist.

• 1986 – 1996 – M. Asatiani Institute of Psychiatry - psychologist/psychotherapist/junior scientist co-worker in the Patopsychology laboratory – psychodiagnostics

• 1983-1986 – D. Uznadze Institute of Psychology –junior scientist_-co-worker

Trainings:

• 2015- Treatment of Psychological trauma using Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

• 2015- Prolonged Exposure Therapy (PET)

• 2016- Suicide Risk Management and control, Post-traumatic Stress Disorder, training for psychic technicians.

• 2015- Short-term therapy oriented around problem-solving.

• 2011 - Cognitive Behavioral Therapy (CBT)