ოკულოპლასტიკისა და რეკონსტრუქციული ქორურგიის წამყვანი სპეციალისტი
სპეციალიზაცია: ოკულოპლასტიკა და რეკონსტრუქციული ქირურგია